Location

MainSushi – Main Street

 

Address:  144 Main St N, Markham

Phone:  905.201.6218